image
  • 9 Anledningar

1. Bättre Hållning:

Kiropraktisk-behandling förbättrar din hållning och ditt rörelsemönster.
Regelbunden kiropraktisk-behandling skapar positiva strukturella förändringar i din kropp. Du får både ett bättre rörelsemönster och hållning, vilket motverkar förslitningsskador och kompensatoriska felbelastningar. En bättre hållning bidrar till ett ökat hälsomedvetande och ett bättre självförtroende. En bra hållning ger ett positivt intryck istället för en hopsjunken kroppshållning.

4. Minskad stress:

Kiropraktisk-behandling minskar stress:
Kiropraktik kan minska stress eftersom behandlingen korrigerar störningar i nervsystemet. Regelbunden kiropraktisk-behandling ger en lindring av värk, smärta och stelhet vilket gör det lättare för oss att röra på oss och motionera. Idag vet vi att fysisk aktivitet hjälper oss att hantera stress, ångest, oro och vi blir mer harmoniska.
Även om kiropraktorer inte behandlar depressioner, visar forskning på att den kiropraktiska justeringen kan minska depressionssymptom genom att öka kroppens produktion av egna naturliga endorfiner. "Det har länge spekulerats i om kiropraktik kan hjälpa mentala hälsoprblem", säger en forskare efter en uppföljning av 15 patienter med klinisk depression som också hade subluxationer (funktionsstörningar) i halsryggen. Patienterna ombads att fylla i ett standardiserat frågeformulär för utvärdering av sin depression (Beck depression inventory 2). Undersökningen visade på en markant skillnad före och efter kiropraktisk justering (JVSR 2005: 1-4). 

7. Bli mer aktiv:

Kiropraktiskt vård uppmutrar till ökad fysisk aktivitet.
Det ligger i linje med kiropraktisk filosofi att rörelse, motion och ett aktivt liv hjälper kroppen att läka. Många finner att når dom påbörjar kiropraktisk vård får man en ökad lust till att bli mera aktiv.
Mycket tack vare en ökad medvetenhet och minskad smärta och stelhet som möjliggör en aktivare livsstil.

2. Minskad smärta.

Kiropraktisk-behandling ger minskad smärta.
Kiropraktik går ut på att finna den underliggande orsaken till smärta och neurologisk störning. Kiropraktisk-behandling söker svaret på varför du har smärta, huvudvärk, magont m.m. Det är en stor skillnad i att behandla smärta eller orsaken till smärta. Den kiropraktiska-behandlingen syftar just till att hitta orsaken till dina besvär och inte bara till att lindra symptomen tillfälligtvis.
Ofta orsakas dessa och många andra symptom av subluxationer (funktionsstörningar), ackumulerad fysisk, kemisk och mental stress. Kort och gott en felaktig livsstil. När man justerar subluxationerna och minskar fysisk, kemisk och mental stress så försvinner oftast besvären och smärtan.

5. Optimal hjärnfunktion:

Kiropraktisk vård förbättrar kognitiv funktion.
När man mäter olika funktionsområden i hjärnan före och efter kiropraktisk-behandling, finner man att hjärnans kognitiva funktion förbättras. I en studie på 500 personer använde man den senaste högteknologin för att mäta aktiviteten i olika områden i hjärnan före och efter kiropraktisk justering. Forskningen visade att justering av nervsystemet i halsryggen hade direkt neurologisk påverkan på hjärnans högre funktioner, vilket potentiellt kan stimulera kognitiv funktion (JMPT  1997; 20:529). Den kiropraktiska justeringen förbättrade också hjärnas respons. En Nya Zeelänsk studie på 30 personer med dysfunktion i halskotpelaren testade man reaktionshastigheten på olika stimulin före och efter kiropraktisk justering. Dysfunktionen i halskotpelaren försämrade kortikal funktion (hjärnbarksfunktion) och efter justeringen påvisades en förbättrad kortikal funktion (JMPT 2005; 28:502-7).

8. Bättre Sömn:

Kiropraktisk-behandling förbättrar sömnkvalitén.
Kiropraktiska patienter upplever ofta en förbättrad sömnkvalité. Ofta som ett resultat av minskad smärta, stelhet och oro. Vilket annars påverkar sömnen negativt. Med en bättre sömnkvalité kan vi återhämta och reparera oss bättre, positiv påverkan på immunförsvarets förmåga att bekämpa infektioner, samt många fler positiva hälsofrämjande effekter. 
Vi vet alla hur vi kan må om inte sömnen fungerar som den ska.

3. Bli mer produktiv:

Kiropraktik förbättrar produktivitet.
Eftersom kiropraktik håller dig friskre, kommer du att märka att din effektivitet på jobbet och privat förbättras. Kiropraktisk-behandling förbättrar muskelfunktion i ryggen och därigenom minskar det trycket på dina diskar. Minskade ländryggssmärtor medför minskad sjukfrånvaro och minskad konsumtion av mediciner. Kiropraktisk vård gör att man kan återgå till arbetet snabbare (Spine Journal 2006; 6:289-295).

 

6. Mindre mediciner:

Kiropraktisk-behandling minskar behovet av mediciner.
Människor som regelbundet går till kiropraktor använder mediciner mindre frekvent. Att mediciner har en mängd biverkningar är ingen hemlighet. Även receptfria läkemedel kan lätt skapa problem i t.ex. mag-tarmkanalen.
Ju fler mediciner vi äter, ju längre tid vi äter medicinerna, desto större risk för biverkningar.
Det är vanligt att man över tid bygger upp en högre toleransnivå och måste öka intaget av mediciner för att få samma effekt som tidigare. Rapporter om läkemedels-förgiftningar ökar pga den ökande läkemedelsanvändningen.
Det är inte ovanligt att man får ta medicin mot medicin pga alla biverkningar. Det skrivs alldeles för lätt ut läkemedel idag för att få en symtomatisk lindring istället för att ta tag i orsaken.

9. Minska infektioner:

Kiropraktisk vård påverkar immunförsvaret positivt (JVSR 2006: 1-6).
Vetenskaplig forskning visar att regelbunden kiropraktisk vård kan öka kroppens immunrespons. Ett bra immunförsvar är en nyckelkomponent för bra hälsa och återhämtning. Studien, även om liten följde 11 personer i 9 månader. Studien visade på en positiv koppling mellan regelbunden kiropraktisk vård och förbättrad immunstatus. Därutöver har man funnit att kiropraktisk-behandling ökar polymorphonuclear (PMN) och monocyter - vita blodkroppar - som behövs för att bekämpa infektioner (JMPT 1991, 7:399-408).